Systém DryBand

Účinné a najvýhodniejšie vysušenie vlhkého muriva
Image

O DryBand

Systém DryBand® V3 je zariadenie pre aktívnu elektroosmózu – vysušovanie vlhkých budov metódou vytvorenia bariéry vnútením elektrického potenciálového rozdielu. Elektrické napätie, ktoré vzniká pôsobením kapilárnej vzlínavosti okrem iných faktorov zabezpečuje postupný vzostup vody v murive. Vytvorením potenciálovej bariéry formou inštalovania vzájomne prepojených elektród je vytvorená aktívna ochrana proti vzlínavej vlhkosti.

DryBand® V3 je zariadenie pracujúce s kombináciou vysokofrekvenčnej aktívnej elektroosmózy – bezdrôtovej, alebo drôtovej / elektródovej vytvorením potenciálovej bariéry zamedzujúcej postup vlhkosti v murive. Pre predlženie životnosti vstavaných elektród používame unikátny spôsob impulznej elektroosmózy, pri ktorom sa znižujú elektrochemické procesy na elektródach, predlžuje sa ich životnosť a urýchľujú sa prvotné kroky pri vysušovaní zavlhnutých stien.

Výhody systému DryBand® V3

 • Ekonomicky najvýhodnejšie riešenie pre vysušovanie objektov zasiahnutých vzlínavou vlhkosťou
 • Dlhá životnosť systému
 • Minimálne náklady na energiu
 • Bez akýchkoľvek stavebných zásahov
 • Bezúdržbová prevádzka
 • Vhodné pre všetky druhy muriva a stavebných substancií
 • V priebehu vysušovania nerušená prevádzka objektu
 • Odsolenie muriva
 • Systém je ekologický a splňuje požiadavky ochrany pamiatok
 • Najkratšia doba vysychania v porovnaní so všetkými ostatnými metódami sanácií
 • Účinnosť v polomere 15-20m, u zariadenia DryBand® V3 100m s rozostupom elektród 0,8m
 • Vyššia tepelná izolácia muriva po vysušení
 • Zníženie vlhkosti vzduchu
 • Zdravé a príjemnejšie životné prostredie, zbavenie sa plesní, húb a rias
 • Ochrana proti korózií
 • Variabilita, prispôsobenie sa požiadavkám konkrétnych objektov, možnosť napájania fotovoltaickým panelom

Certifikovaný systém

Systém DryBand® spĺňa najprísnejšie kritéria kvality, má certifikát zhody CE – elektromagnetickej kompatibility. Funkcia zariadenia je pre zdravie neškodná. Negatívny dopad na životné prostredie neexistuje. Pri výrobe využívame inovatívne postupy a technológie v súlade s najnovšími medzinárodnými štandardami. Systém je kompatibilný s najaktuálnejšími európskymi harmonizovanými normami.

Technické špecifikácie

 • Prevedenie riadiacej jednotky v nehorľavom plaste, určené na použitie do vlhkých priestorov a odolné voči rozbitiu
 • Rozmery 180mm x 160mm x 120mm
 • Hmotnosť 900g so vstavanou anténou
 • 230 V / 50 – 60Hz oddelený bezpečnostným transformátorom od slaboprúdového obvodu v prístroji
 • Interné napájenie riadiacej jednotky 12V / 5V (mimo oblasť dostupnosti el. siete, možnosť napájania fotovoltaickým panelom)
 • Príkon 2,6W
 • Výstupný výkon: max. 40mWpp
 • Intenzita el. poľa: 17-150 V/m
 • Intenzita mag. poľa: 0,3 – 0,8 mikroT (do 0,5m)

Princíp elektroosmózy

DryBand® V3 v kombinácií s elektródami je zariadenie využívajúce vnútené, vytvorené, elektrické pole, v našom prípade impulzné, do sústavy vstavaných elektród alebo vodivej tkaniny, ktoré sú vhodne umiestnené v zavlhnutej časti muriva a v rozostupe, ktorý vyžaduje stupeň vlhkosti daného miesta. Spôsob inštalácie elektród alebo vodivej tkaniny zamedzí nielen horizontálnemu ale aj vertikálnemu šíreniu vlhkosti v murive a nepretržitá prevádzka zaistí trvale suché murivo.

Metóda vnúteného elektrického poľa je známa viac ako 100 rokov, praktické aplikácie však narážali v minulosti na niekoľko problémov. Prvým bola nízka životnosť elektród v chemicky agresívnom prostredí muriva, kde sa so stupňom zavlhčenia menia aj elektrochemické procesy, základným javom je rozpustenie elektród vplyvom elektrofyzikálneho javu, ktorý môžeme zjednodušene prirovnať ku galvanickému článku.

Na sústave elektród a vplyvom elektrolytu vody a prítomných solí vzniká na dvoch elektródach elektrické napätie a tok elektrónov je zároveň aj smerom toku “kvapaliny v murive” zo zápornej elektródy ku kladnej, za určitých okolností, vplyvom prostredia môže byt tento tok aj opačne orientovaný. Vložením väčšieho napätia zmeníme smer toku “kvapaliny v murive” zo zápornej elektródy ku kladnej, za určitých okolností vplyvom prostredia môže byt tento tok aj opačne orientovaný. Vložením väčšieho napätia zmeníme smer toku prúdu a tým ovplyvníme aj smer prúdenia nežiaducej vody do muriva.

Náš systém využíva impulzný režim vnúteným dodatočným generovaním impulzov s cieľom vytvoriť okrem bariéry proti vzlínavej vlhkosti aj efekt nestability molekulových väzieb a tým urýchliť efektívnejšie vysušovanie objektu s minimalizáciou požiadavky na výmenu elektród. Ich životnosť je min. 10 rokov a okrem toho funguje súbežne proces obdobný ako pri bezelektródovom systéme DryBand® V3, ktorý bezdrôtovo generuje požadovanú energiu.

Použitie

Použiteľnosť systému DryBand® je u všetkých druhov stavieb a stavebných celkov zasiahnutých kapilárnou, vzlínavou vlhkosťou, od obytných priestorov, rodinných domov, pivníc cez chaty, chalupy k veľkopriestorovým priemyselným objektom, mostným stavbám. Systém DryBand® taktiež vyhovuje ochrane pamiatok a zachováva pôvodnú hodnotu objektov, bol použitý a je odporúčaný pre historicky chránené objekty, kostoly, zámky a hrady.

Do dnešného dňa bolo systémom DryBand® vysušených niekoľko tisíc objektov nielen v Českej a Slovenskej republike, ale aj Taliansku, Nemecku, Francúzsku, Rakúsku, Slovinsku, a ďalších krajinách Európskej únie.

Systémom DryBand® možno vysušiť všetky druhy muriva, prírodné aj kamenné, vrátane betónu. Systém DryBand® je ekologický, bez použitia chemikálií a zároveň šetrný pre murivo, pretože nie sú potrebné žiadne práce alebo zásahy do konštrukcie objektu a tým je zabezpečená aj statika celej stavby. Cenová výhodnosť a jednoduchá inštalácia z neho robí najvýhodnejší spôsob ako sa zbaviť vlhkosti muriva s nízkymi nákladmi.

Systém DryBand® sa dá prispôsobiť akýmkoľvek individuálnym podmienkam alebo problémovo dostupným miestam aj s možnosťou napájania fotovoltaickým panelom.

Negativní dopad na životné prostredie neexistuje. DryBand® má certifikát zdravotnej nezávadnosti Štátneho zdravotného ústavu Českej republiky.

Zariadenie sa stáva pevnou súčasťou budovy a pracuje v nepretržitej prevádzke.

Máte otázky?

Kontaktujte nás! My máme odpovede ktoré hľadáte.

Kontakt